Om SFMT

Vår historia

Svenska föreningen för materialteknik fick sin nuvarande form år 1986. Innan dess kallades föreningen ”Svenska Metallografförbundet”. Enligt sällskapets stadgar, från år 1922, var förbundets syfte att främja utvecklingen inom metallurgi genom samarbeten mellan metallografer i Sverige och andra med intresse för metallografi. Detta skulle uppfyllas genom att anordna möten med föreläsningar, demonstrationer, publikationer och andra samarbeten där man kunde utbyta idéer och kunskap. Sällskapets hemvist var Stockholm medan mötena kunde hållas på annat håll.

Till en början var de flesta metallograferna och metallurgerna verksamma inom järn- och stålindustrin och det metallurgiska mikroskopet var deras viktigaste verktyg. I mitten av 80-talet var de flesta metallurgerna egentligen anställda inom verkstadsindustrin och den typiske metallurgen hade blivit materialingenjör. De färdigheter som materialingenjören behövde bemästra hade vidgats till att utöver optisk mikroskopi även omfatta användningen av avancerade analytiska tekniker och kunskap om en mängd olika material; från stål och lättmetaller, keramiska material och beläggningar till polymerer, kompositer, etc. Därmed beslöt man ändra föreningens namn till ”Svenska föreningen för materialvetenskap”, men med åren byttes ordet "vetenskap" ut mot "teknik". Visionen för föreningen blev att på bred front främja utvecklingen av materialteknik i Sverige.

Idag erbjuder föreningen en mötesplats för materialvetare och ingenjörer från akademi, forskningsinstitut och industrin. SFMT har som mål att arrangera två möten per år; ett vårmöte och ett höstmöte. Mötena förläggs till olika platser så att hela Sverige täcks geografiskt, höstmötena ofta med ett företag som värd. Mötena arrangeras med olika teman, valda för att tillgodose både lokala och nationella aspekter, och med inbjudna presentatörer från både akademi och industri.

Föreningen är sedan 2017 medlem i Federation of Materials Societies in Europe (FEMS). Tillsammans med FEMS arrangerade SFMT den största materialkonferensen i Europa, EUROMAT, i Stockholm i september 2019. Att EUROMAT2019 sammanföll med Materialåret i Sverige gjorde det till det största bidraget till svensk materialteknik genom historien. Tack vare EUROMAT2019, som innehöll nio tematiska områden, breddades föreningen med ytterligare två viktiga materialområden, skogs- och biosektorn, och till två områden som inte tidigare omfattats; medicin- och utbildningssektorn. Numera är också SFMT’s ordförande ledamot i FEMS styrelse. Men internationaliseringen stannar inte där. För att ytterligare stärka den internationella närvaron och synligheten, är SFMT associerat sig med fler internationella organisationer som TMS och ASM, man arrangerar bilaterala seminarier med länder som Ukraina och Egypten, och man har bidragit till att German Materials Society DGM har bjudit in Sverige som “guest country” för konferensen MSE 2024.

Login